Novost 02.12.2022
Nisu svi invaliditeti vidljivi
Oznake: 
Image
invalidnost

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. prosinca svake godine, s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom. Na taj se način ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 2007. godine Republika Hrvatska se obvezala da će poštivati odredbe, između ostalog i one koje se tiču prava na rad i zapošljavanje, pristupačnost, zdravlje, obrazovanje, osposobljavanje i rehabilitaciju te neovisno življenje i uključenost u zajednicu uz osiguravanje razumne prilagodbe i bez diskriminacije. Vodeća tema ove godine je „Nisu svi invaliditeti vidljivi“. Obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom naglašava se potreba promicanja sudjelovanja osoba s invaliditetom poduzimanjem akcija značajnih za ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030. godine. Cilj je skrenuti pozornost na značajnu ulogu društva i lokalne zajednice za ostvarenja promjena koje će omogućiti ostvarenje i unaprjeđivanje socijalne kohezije te stvaranja pravednijeg svijeta za osobe s invaliditetom. Navedenim Programom je predviđeno osnaživanje osoba s invaliditetom za inkluzivan, pravedan i održiv razvoj, s naglaskom „nikoga ne ostavljati iza sebe“ te isti prepoznaje invalidnost kao sveobuhvatnu temu koja se razmatra u provedbi 17 Ciljeva održivog razvoja. Osobe s invaliditetom se izričito spominju u područjima Programa održivog razvoja koja se tiču ljudskih prava, ranjivih skupina, obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva, inkluzivnih gradova, instrumenata provedbe i podataka. 

Glavna skupština Ujedinjenih naroda, u listopadu 1992. godine, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.–1992.), usvojila je rezoluciju da 3. prosinca svake godine bude Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Nakon donošenja predmetne rezolucije, UN-ova je Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993./29., od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje 3. prosinca s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu. Procjenjuje se kako oko 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta.

Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u Gradu Zagrebu (1.9.2022.) živi 111.486 osoba s invaliditetom, što čini 14,5% ukupnog stanovništva grada, od čega je 50,5% muškaraca, a 49,5% žena. Višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava i oštećenja središnjeg živčanog sustava čine najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba. Misija Svjetske zdravstvene organizacije je poboljšanje kvalitete života te promicanje i zaštita prava i dostojanstva osoba s invaliditetom kroz nacionalne, regionalne i globalne napore, kao i podizanje svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini. Pravo na sudjelovanje u javnom životu bitno je za stvaranje stabilne demokracije, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu.

Nisu svi invaliditeti vidljivi

Osobe s invaliditetom su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Nisu svi invaliditeti vidljivi jer su neke poteškoće, poput mentalnih oštećenja, kronične boli, intelektualne poteškoće „nevidljive”, ali značajno utječu na kvalitetu života osobe s invaliditetom i obitelji. Stoga je važno „staviti se u cipele“ onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć i podršku kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koje su posljedice oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane. Služba za javno zdravstvo, Odjel za promicanje zdravlja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provodi Anti-stigma program „Prihvaćamo različitost“ i program „Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom“. Savjetovališni rad obuhvaća Edukacijsko-rehabilitacijsko savjetovalište u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16 te Savjetovalište za mlade s invaliditetom u Centru za zdravlje mladih, Heinzelova 62a. Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije (besplatno i bez uputnice, kao i ostale usluge Centra) možete dogovoriti putem adresa e-pošte: marija.skes@stampar.hr i savjet-mladi@czm.hr.

Mijenjanjem stavova, učimo se toleranciji, poštivanju različitosti, strpljenju, humanosti, empatičnosti – u konačnici stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo u kojem će osobe s invaliditetom biti aktivni i ravnopravni članovi zajednice uz podršku.

Pružajući ruku, darujući osmjeh, malim stvarima – činimo svijet većim i boljim!


Marija Škes, mag. educ. reh., koordinatorica aktivnosti zdravih stilova života, Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo