Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju

 • Voditeljica Odjela:
 • doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 273
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • spomenka.tomek-roksandic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 5. studenog 2013. godine (Klasa: UP/I-510-01/13-01/13, Ur.br.: 534-10-1-1-2/5-13-12) Centar za zdravstvenu gerontologiju Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda imenovan je Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba na treće petogodišnjem mandatno razdoblje za najsloženije poslove i zadaće redovita četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

Gerontološko - javnozdravstvena djelatnost obuhvaća redovita četiri područja:

 1. Praćenje, proučavanje, evaluacija, planiranje, projekcija te izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba u ranijoj (65 do 74 godine), srednjoj (75 do 84 godina) i dubokoj starosti (85 i više godina); provođenje Projekta GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osigurnika vođenjem Registra s Podregistrom stogodišnjaka i Podregistrom oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija;

 2. Koordinacija, stručno-metodološka pomoć, instruktaža, edukacija i reedukacija provoditelja/suprovoditelja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; trajna edukacija iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege putem gerontoloških tribina, gerontoloških tečajeva, škola, radionica, stvaraonica, kongresa i simpozija interdisciplinarnim gerontološkim pristupom;

 3. Izrada, evaluacija, planiranje, predlaganje Programa/normi zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih i Programa osnovnih geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije s vodičem uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje te izrada gerontološko-javnozdravstvenih normi i smjernica;

 4. Znanstveno-istraživačka i publicistička gerontološko-javnozdravstvena djelatnost.

 

Glosarij – pojmovnik odabranih stručnih termina iz gerontologije 

HIT Konferencija - 2. regionalna konferencija digitalne medicine

Projekt GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osiguranika 

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. listopada - Promemorija sa gerontološkim događanjima 

Vodič -14 uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje, hrvatski model 

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016./popisna 2011.)  

Nove gerontološke publikacije

Nacionalna radionica SELFIE 2020 /GeroS/CEZIH

Testovi iz gerontologije

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba od hladnoće

202. Gerontološka tribina: Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi

200. jubilarna gerontološka tribina - promocija prvog sveučilišnog udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije"

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres - pregledni prikaz

Svi dokumenti