Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) ima za cilj omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog Obrasca zahtjeva za pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, 10 000 Zagreb;
  • elektroničkim putem na adresu: pristupinfo@stampar.hr;
  • na broj telefaksa:  01 64 14 006;
  • osobno u Pisarnici Zavoda radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenica za informiranje Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ je Virginia Ferenčina, dipl. nov.

Telefon: 01 46 96 344
Telefaks: 01 64 14 006
E-mail: pristupinfo@stampar.hr

 

Naknada za pristup informacijama

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Zavod ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. navedenog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html).

 

Obrasci

Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Žalba protiv rješenja ponovne uporabe informacija

Žalba protiv rješenja pristupa informacijama

Žalba šutnja uprave - ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave - pristup informacijama

 

Izvješće za 2015. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. (pdf)