Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba

 • Voditelj:
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, prim. dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 164
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 5. studenog 2013. godine (Klasa: UP/I-510-01/13-01/13, Ur.br.: 534-10-1-1-2/5-13-12) Centar za zdravstvenu gerontologiju Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda imenovan je Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba na treće petogodišnjem mandatno razdoblje za najsloženije poslove i zadaće redovita četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

Gerontološko - javnozdravstvena djelatnost obuhvaća redovita četiri područja:

 1. Praćenje, proučavanje, evaluacija, planiranje, projekcija te izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba u ranijoj (65 do 74 godine), srednjoj (75 do 84 godina) i dubokoj starosti (85 i više godina); provođenje Projekta GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osigurnika vođenjem Registra s Podregistrom stogodišnjaka i Podregistrom oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija;

 2. Koordinacija, stručno-metodološka pomoć, instruktaža, edukacija i reedukacija provoditelja/suprovoditelja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; trajna edukacija iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege putem gerontoloških tribina, gerontoloških tečajeva, škola, radionica, stvaraonica, kongresa i simpozija interdisciplinarnim gerontološkim pristupom;

 3. Izrada, evaluacija, planiranje, predlaganje Programa/normi zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih i Programa osnovnih geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije s vodičem uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje te izrada gerontološko-javnozdravstvenih normi i smjernica;

 4. Znanstveno-istraživačka i publicistička gerontološko-javnozdravstvena djelatnost.

 

Novosti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosarij – pojmovnik odabranih stručnih termina iz gerontologije

---------------------------------------------------------------------------------------------

Partneri Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strateški dokumenti i smjernice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specijalizacija iz gerijatrije NN br. 116/2015, 26. listopada 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke preporuke i savjeti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološki testovi i upitnici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke tribine/simpoziji/kongresi/radionice/tečajevi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suradnja u provedbi EIT HEALTH programa (HORIZON 2020), rujan 2019.

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011. - (procjena) 2017.

Kadrovske norme gerontološko-javnozdravstvenih timova - po županijama Hrvatske i Grada Zagreba

Najvažnija gerontološka stvaraonica u 2017. [članak preuzet uz odobrenje iz časopisa Medix]

Potpisan tripartitni Sporazum za održivi razvoj gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj

Gerontološko-javnozdravstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, Trakošćan, 28. rujna 2018.

Cijepite se protiv gripe i ne pretjerujte s lijekovima u starijih osoba!

Inicijativa eksperata za osnivanje doma za starije zdravstvene djelatnike „Dr. Andrija Štampar“

Vodič - 15 uputa za aktivno zdravo starenje (bilten)

Vodič - 15 uputa za aktivno zdravo starenje (poster) - Objavljen u Jutarnjem listu 30. travnja 2018. u nakladi 50.000 primjeraka

Vodič - 15 uputa za aktivno zdravo starenje (preuzeto iz časopisa Medix br. 130/131, lipanj 2018. 

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS-a/CEZIH-a (HIT konferencija - Budućnost je sada, 13. travnja 2018.).

Hrvatska gerontologija u europskoj asocijaciji za gerontologiju i gerijatriju EUGMS 

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016./popisna 2011.)  

Nove gerontološke publikacije

Promemorija "Međunarodni dan starijih osoba" 01.10.2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centers of Gerontology - Institute of Public Health and Gerontology Centers  in city of Zagreb and Croatia

Centers of gerontology SUMMARY 

GeroS/CEZIH  MONITORING AND EVALUATION OF HEALTHCARE NEEDS AND FUNCTIONAL ABILITY ELDERLY 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odobreno 4.500.000 milijuna kuna za projekt Gerontodomaćica

Gerontološki interdisciplinarni tim u uspješnici najsloženijih gerontoloških poslova

Gerontodomaćica - popis ustanova u kojima se provodi edukacija

Svi dokumenti