Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju

 • Voditeljica Odjela:
 • doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 273
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • spomenka.tomek-roksandic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 5. studenog 2013. godine (Klasa: UP/I-510-01/13-01/13, Ur.br.: 534-10-1-1-2/5-13-12) Centar za zdravstvenu gerontologiju Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda imenovan je Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba na treće petogodišnjem mandatno razdoblje za najsloženije poslove i zadaće redovita četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

Gerontološko - javnozdravstvena djelatnost obuhvaća redovita četiri područja:

 1. Praćenje, proučavanje, evaluacija, planiranje, projekcija te izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba u ranijoj (65 do 74 godine), srednjoj (75 do 84 godina) i dubokoj starosti (85 i više godina); provođenje Projekta GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osigurnika vođenjem Registra s Podregistrom stogodišnjaka i Podregistrom oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija;

 2. Koordinacija, stručno-metodološka pomoć, instruktaža, edukacija i reedukacija provoditelja/suprovoditelja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; trajna edukacija iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege putem gerontoloških tribina, gerontoloških tečajeva, škola, radionica, stvaraonica, kongresa i simpozija interdisciplinarnim gerontološkim pristupom;

 3. Izrada, evaluacija, planiranje, predlaganje Programa/normi zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih i Programa osnovnih geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije s vodičem uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje te izrada gerontološko-javnozdravstvenih normi i smjernica;

 4. Znanstveno-istraživačka i publicistička gerontološko-javnozdravstvena djelatnost.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosarij – pojmovnik odabranih stručnih termina iz gerontologije

---------------------------------------------------------------------------------------------

Partneri Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strateški dokumenti i smjernice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke preporuke i savjeti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološki testovi i upitnici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke tribine/simpoziji/kongresi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najvažnija gerontološka stvaraonica u 2017. [članak preuzet uz odobrenje iz časopisa Medix]

Cijepite se protiv gripe i ne pretjerujte s lijekovima u starijih osoba!

Inicijativa eksperata za osnivanje doma za starije zdravstvene djelatnike „Dr. Andrija Štampar“

Vodič - 15 uputa za aktivno zdravo starenje (bilten)

Vodič - 15 uputa za aktivno zdravo starenje (poster)

Hrvatska gerontologija u europskoj asocijaciji za gerontologiju i gerijatriju EUGMS 

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016./popisna 2011.)  

Nove gerontološke publikacije

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centers of Gerontology - Institute of Public Health and Gerontology Centers  in city of Zagreb and Croatia

Centers of gerontology SUMMARY 

GeroS/CEZIH  MONITORING AND EVALUATION OF HEALTHCARE NEEDS AND FUNCTIONAL ABILITY ELDERLY 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontodomaćica - popis ustanova u kojima se provodi edukacija

Svi dokumenti