Ispitivanje životnog i radnog okoliša

Ispitivanja u radnom okolišu

Sukladno članku 45 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), poslodavac je dužan u propisanim rokovima obavljati ispitivanja fizikalnih čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklimatski uvjeti). Ispitivanjem pojedinih parametara radnog okoliša utvrđuje se jesu li nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim zakonskim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja. Rok za ponovno ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša ne smije biti duži od dvije godine. Sukladno tome, u mogućnosti smo Vam ponuditi slijedeće usluge:

  • ispitivanja mikroklimatskih uvjeta na mjestu rada (temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka);

  • mjerenja osvijetljenosti unutarnjih radnih prostora prema važećoj normi s oznakom HRN EN 12464-1:2012 (horizontalna osvijetljenost radnih površina, faktor bliještanja i faktor uzvrata boje);

  • mjerenja ekvivalentne razine buke na radnim mjestima;

  • ispitivanje učinkovitosti sustava provjetravanja;

  • mikrobiološko uzorkovanje zraka s naknadnom laboratorijskom analizom (rizični i nerizični radni te ostali prostori).

Izrada procjene rizika

Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom. Procjena rizika je postupak koji provodi poslodavac za sve poslove. Postupak procjenjivanja rizika se sastoji od: prikupljanja podataka na mjestu rada, analize i procjene prikupljenih podataka (utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora, procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora, utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora), izrade Plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora (s rokovima, ovlaštenicima te odgovornim osobama za provedbu mjera, kao i način kontrole nad provedbom mjera) i dokumentiranje procjene rizika.

Ispitivanje radne opreme

Sukladno članku 42 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) poslodavac je obvezan sukladno zakonu, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede i ispitivanja radne opreme koja se koristi, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika. Radna oprema na kojoj se obavljaju pregledi obuhvaćena je listom strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (članak 3 Pravilnika o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)).

Ispitivanja niskonaponskih električnih instalacija

Poslodavac je obvezan periodički ispitivati električne instalacije, najmanje jednom u četiri godine. Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se s ciljem utvrđivanja udovoljavaju li pravilima zaštite na radu kako u uporabi, tako i zbog promjena u tijeku uporabe te ugrožavaju li život i zdravlje osoba koje njima rukuju ili onima koji u njihovoj blizini borave i rade. Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavlja se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) i  Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12).

Obavljamo usluge:

  • mjerenja naponskih odstupanja;

  • kontrole zaštite od direktnog i indirektnog napona dodira;

  • mjerenja struje greške i struje isključivanja zaštitnih uređaja;

  • mjerenja otpora izolacije (neprekinutosti položenih električnih vodiča);

  • kontrole izjednačenja potencijala metalnih masa itd.

Temeljem Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo mjerenja pojavnosti i sustava zaštite od statičkog elektriciteta, uz izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta. Ova mjerenja i ispitivanja obavljaju se, između ostalog, i s ciljem eliminacije izvora paljenja eksplozivne atmosfere ili drugog zapaljivog materijala u određenom radnom prostoru te zaštite radnika od ozljede koja bi mogla nastati kao reakcija na pražnjenje statičkog elektriciteta.

Ispitivanja sustava zaštite od djelovanja munje

Sukladno članku 33 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), članku 42 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i članku 10 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), postoji obveza ispitivanja ispravnosti sustava zaštite od munje (u razdoblju od dvije do šest godina, ovisno o razini zaštite sustava).

Tehnički propisi definiraju održavanje sustava kao i redovite preglede sustava u vremenskim razmacima prema projektu građevine ili zakonskim propisima, izvanredne preglede sustava nakon izvanrednoga događaja te izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine i ovim propisima, odnosno propisima u skladu s kojim je sustav izveden.

Emisije u zrak iz nepokretnih izvora

Sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14), Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12) te Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13) postoji obaveza ispitivanja emisija u zrak. Učestalost mjerenja ovisi o izmjerenim parametrima. Sukladno tome u mogućnosti smo Vam ponuditi mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak za male uređaje za loženje snage do 3 MWt.

Praćenje kvalitete zraka

Praćenje kvalitete zraka (imisije) s vlastitim automatskim mjernim postajama obuhvaćaju praćenje koncentracija polutanata u zraku: ugljični monoksid, oksidi dušika (NOx, NO, NO2), sumporni dioksid, ozon te određivanje meteoroloških parametara (brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna vlažnost zraka) uz kontinuirano izvještavanje građana o aktualnim koncentracijama prethodno navedenih parametara na internetskim stranicama Zavoda. 

Kontrole odlagališta otpada

Obavljamo mjerenja osnovnog i specifičnog sastava i emisije odlagališnih plinova korištenjem suvremene "on-site" opreme. Poslovi su regulirani rezolucijom EU Vijeća o strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15), te Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15). 

Za dodatne informacije i pitanja vezana uz naše usluge i financijske troškove analiza, možete nas kontaktirati na brojeve telefona +385(0) 1 46 96 137 ili 46 96 138, mobitela 091 46 78 087 te adresu elektroničke pošte marko.maric@stampar.hr, radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati. Stranke primamo u prethodno dogovorenom terminu.