Web servis NRS 2002/GeroS podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji ukazuju na porast gerijatrijske zdravstvene potrošnje zbog veličine pojavnosti pothranjenosti u starijih osoba, osobito onih starijih u dubokoj starosti, znači gerijatrijskih bolesnika starijih od 85 i više godina. Gerijatrijski bolesnici u dubokoj starosti dva puta više posjećuju obiteljske liječnike, tri puta češće bivaju hospitalizirani, a sam boravak u bolnici produžava se za više od 30%.

Jedan od prvih koraka u rješavanju problema pothranjenosti je pravodobno prepoznavanje osoba koje su u riziku od pothranjenosti ili su već pothranjene. Primjenom nutritivnog probira pomoću alata NRS 2002 u svakodnevnoj kliničkoj praksi, moguće je brzo i učinkovito izdvojiti gerijatrijske bolesnike koji zahtijevaju dodatnu obradu i izradu nutritivnog plana. Pravodobnim otkrivanjem onih koji su u nutritivnom riziku može se spriječiti dobar dio neželjenih posljedica pothranjenosti i smanjiti troškove gerijatrijske zdravstvene skrbi.  

Primjena web servisa NRS 2002/GeroS (sustav za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH) omogućuje objektivizaciju i praćenje individualnog kliničkog stanja na osnovi provjerenih i validiranih parametara koji su usporedivi u kategorijama gerijatrijskog bolesnika i na osnovi kojih se može postaviti valjana indikacija za propisivanje nutritivne potpore. Inicijativu i provedbu GeroS-a (podsustav CEZIH-a) s 43 gerontološke radionice za primjenu GeroS-a ostvario je od lipnja 2014. godine Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" s voditeljicom Centra prim. dr. sc. Spomenkom Tomek – Roksandić (slika 1) i ravnateljem Zavoda dr. Zvonimirom Šostarom.

Stručna rasprava o evaluaciji web servisa NRS 2002 održat će se na 13. Gerontološkom simpoziju (20. travnja 2015. godine, Starogradska vijećnica). Rano otkrivanje i validacija stanja uhranjenosti gerijatrijskih osiguranika i gerijatrijskih bolesnika omogućuje unapređenje zaštite zdravlja starijih osoba i racionalizaciju gerijatrijske zdravstvene potrošnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prim. dr. sc. Spomenka Tomek - Roksandić, dr. med., voditeljica Centra za zdravstvenu gerontologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Članak pripremila: Alexandra Julia Lechner, mag., Centar za zdravstvenu gerontologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba, Služba za javno zdravstvo