Regulatorni okvir

Zdravstvena zaštita

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 32/1270/12, 82/13, 22/14, 70/16, 131/17)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13, 15/18)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09, 130/2017)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08)

Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)

Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13, 113/15, 20/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

Zakon o lijekovima (NN 76/13, 90/14)

Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)

 

Zdravstvena ekologija

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14)

Zakon o kontaminantima (NN 39/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14)

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13)

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13, 153/13, 41/16)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (NN 69/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18

 

Prevencija ovisnosti i mentalno zdravlje

Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11)

Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 10/16)

Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

 

Nabava, radni odnos i proračunsko računovodstvo

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 čl. 97)

Zakon o proračunu (NN 87/08136/1215/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 153/13143/14, 115/16)

Zakon o platnom prometu (NN 133/09, 136/12)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13, 96/15)

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji NZZJZ "Dr. Andrija Štampar"

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta NZZJZ "Dr. Andrija Štampar"

Pravilnik o radu - pročišćeni tekst

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

Pristup informacijama 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst)

Portal otvorenih podataka RH

Središnji katalog službenih dokumenata RH

 

Statut, rješenja, ovlaštenja i Zahtjev za pristup informacijama 

Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta

Rješenje - Referentni centar za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija

Rješenje - Referentni centar za farmakoepidemiologiju i Referentni centar za bjesnoću

Rješenje - Referentni centar za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 2016.

Rješenje - Referentni centar za zaštitu zdravlja starijih osoba

Rješenje - Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede Služba za ekologiju - analize - 2015.

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz javnozdravstvene medicine

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz epidemiologije

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije

Rješenje o imenovanju voditelja programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine

Zahtjev za pristup informacijama 

 Lista glavnih mentora i mentora u NZJZ "Dr. Andrija Štampar"