Preporuke za pravilno održavanje bazena/bazenskih kupališta

bazeni, plivanje, zdravlje

Prije početka uporabe bazena

U svrhu osiguranja potrebnih higijenskih uvjeta i pravilnog održavanja rada bazena/bazenskih kupališta, uprava bazenskih kupališta ili vlasnik istih obavezni su:

 • Redovno dnevno (minimalno 30 minuta) provjetravanje prostorije u kojoj je smješten bazen. U slučaju postojanja automatskog klimatizacijsko-ventilacijskog sustava u prostoru preporuča se provedba godišnjeg atesta.  
 • Donijeti i na vidljivom mjestu svim korisnicima istaknuti kućni red na bazenu.
 • Kućni red sadrži preporuke kojih se korisnici bazena moraju pridržavati (higijena i ostale preporuke vezano za korištenje bazena).
 • Imenovati odgovornu osobu za rad na bazenu.
 • Osigurati kontinuirano mjerenje pokazatelja: temperature, slobodnog klora, pH vrijednosti bazenske vode.
 • Osigurati pravilan rad automatskih uređaja za doziranje dezinfekcijskih sredstava i sredstava za korekciju pH vrijednosti
 • Osigurati dnevnu promjenu najmanje 1% ukupnog sadržaja bazenske vode s vodom za punjenje i voditi pisanu evidenciju o režimu dodavanja vode.
 • U slučaju da bazen nije prethodno korišten, potrebno je cijeli protočni sustav uključujući i bazen, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati (upute) u trajanju od 2 sata.

Tijekom kontinuirane uporabe bazena

 • Bez obzira na očitanja na postojećem automatskom sustavu, vrijednosti temperature, slobodnog klora i pH vrijednosti potrebno je jednom dnevno izmjeriti i ručno na bazenu, te unijeti u evidenciju rada bazena.
 • Ako bazensko kupalište nije opremljeno automatskim uređajima, odgovorna osoba mora osigurati ručno mjerenje navedenih pokazatelja i korekciju njihovih vrijednosti šest puta dnevno u jednakim vremenskim razmacima od vremena otvaranja kupališta uzimajući u obzir broj korisnika bazena.
 • Okolinu bazena i dno bazena treba čistiti najmanje jednom dnevno podvodnim čistačima (robotima), a stjenke bazena i preljevne kanale najmanje jednom tjedno.
 • Bazenski filter potrebno je temeljito isprati najmanje jednom tjedno.
 • O čišćenju se treba voditi dnevna evidencija (evidencijski list čišćenja). U evidenciji mora biti vidljivo što, kada i tko čisti. Odgovorna osoba mora osigurati nadzor nad izvođenjem plana čišćenja. Mjesečni plan i realizacija čišćenja također su sastavni dio pisane evidencije rada.
 • Odgovorna osoba mora osigurati uzorkovanje i analizu fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja bazenske vode najmanje jednom mjesečno.
 • U slučaju planirane obustave uporabe ili najmanje jednom godišnje, bazen se preporuča isprazniti. Prije ponovnog korištenja bazen je potrebno očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati (upute) u trajanju od 2 sata.

O svim navedenim postupcima potrebno je voditi svakodnevnu pisanu evidenciju.

Kontrola zdravstvene ispravnosti bazenske vode

Uzorkovanje, laboratorijsku analizu i ocjenu zdravstvene ispravnosti ispitanih uzoraka bazenske vode obavljaju Zavodi za javno zdravstvo. Kada rezultati laboratorijskih analiza nisu u skladu s vrijednostima propisanim Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12 i NN 88/14), laboratorij odmah obavještava odgovornu osobu bazenskog kupališta i nadležnog sanitarnog inspektora. Odgovorna osoba obavezna je poduzeti mjere osiguranja zdravstvene ispravnosti bazenske vode, a ukoliko to tehnički nije moguće izvesti, potrebno je bazen zatvoriti. Nadzor nad provođenje mjera provodi nadležna sanitarna inspekcija.

U slučaju da se radi o bazenu koji se ne koristi u javne nego samo privatne svrhe, sve prethodno navedeno se radi mogućeg utjecaja neispravne vode na ljudsko zdravlje iz preventivnih razloga preporuča.

Zaključno

Kako za sve bolesti, tako i za one potaknute nekim čimbenikom iz okoliša (u ovom slučaju iz vode ili zraka bazenskog prostora), preventivni pristup kontinuirano je potrebno promovirati. Bilo da smo jedna od odgovornih osoba u održavanju bazena u privatne ili u javne svrhe, utjecaj na zdravlje, radi neispravno održavanog bazena, moguće je spriječiti. Iz tog razloga kakvoću vode za kupanje potrebno je redovito kontrolirati, ne samo radi zdravstvenih, nego i estetskih i tehničkih razloga. Preventivne kontrole sprječavaju mogući nepotrebni utjecaj na zdravlje, osiguravaju dugotrajan rad bazena i izbjegavanje nepotrebnih dodatnih troškova. Uredni rezultati analiza dokaz su sustavnog nadzora i ispravnog vođenja procesa održavanja bazena. Isto je posebno važno ukoliko su korisnici osjetljivije skupine poput djece (koja i progutaju bazensku vodu) ili osobe s kroničnim kožnim, plućnim ili drugim bolestima, koja tada imaju veću mogućnost razvoja simptoma uzrokovanih ili potaknutih neispravnim pokazateljima u bazenskoj vodi.

Zdravstveno ispravna voda za kupanje je jedan od prioriteta u sprečavanju bolesti koje se prenose vodom.

Pripremila: Gordana Bach, dipl.san.ing.