Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS-a/CEZIH-a (HIT konferencija - Budućnost je sada, 13. travnja 2018.)

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS-a/CEZIH-a (HIT konferencija - Budućnost je sada, 13. travnja 2018.)

U organizaciji 3. regionalne HIT konferencije digitalne medicine – Budućnost je sada, 13. travnja 2018. u Zagrebu održana je prezentacija: Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS-a/CEZIH-a. Izlagala je Voditeljica Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ doc.prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić te naglasila odlučujuću ulogu implementacije praćenja i proučavanja, te evaluacije zdravstvenih potreba starijih osoba inovacijskim informatizacijskim projektom GeroS/CEZIH. To je integralni model unapređenja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih osoba, koji omogućuje praćenje gerijatrijskog bolesnika po svim razinama zdravstvene skrbi i uključuje sinergijski socijalnu skrb odnosno dom za starije osobe gdje se gerijatrijskom bolesniku pruža gerijatrijska zdravstvena njega.

Istaknuti su razlozi uspostave GeroS – a / CEZIH - a u svrsi racionalizacije rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje i unaprijeđenja zdravstvene zaštite starijih:
1. GeroS / CEZIH omogućuje redovitu „reviziju“ liste lijekova koje gerijatrijski bolesnik (65 +) koristi. To znači da se putem GeroS-a / CEZIH – a „signalizira“ nakon određenog vremena „pokazatelj - lista lijekova“ te traži revizija dr. spec. opće/obiteljske medicine za sve lijekove koje gerijatrijski bolesnik u tom trenutku koristi. Predložen je dogovorni termin revizije liste lijekova, svaka 3 mjeseca, koji se odnosi na gerijatrijskog bolesnika s akutizacijom i egzacerbacijom vodeće bolesti unutar multiborbiditeta kao i pratećih dijagnoza te funkcionalne sposobnosti;

2. GeroS / CEZIH omogućuje gerontološko NEdupliciranje (NEpreklapanje) i diferencijaciju zdravstvenih postupaka praćenih determinanti o gerontološkom osiguraniku i gerijatrijskom bolesniku. Omogućuje uvid o opsegu zdravstvenih usluga po povezanosti izvršitelja interdisciplinarnog tima stručnjaka različitih profila u skrbi za starije osobe, ali nužno doeduciranog iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege (slika 1). Time se omogućuje i racionalnije korištenje učinkovitosti i dostupnosti u okviru njihovog radnog vremena;

3. Racionalizacija putem GeroS - a / CEZIH - a omogućuje da potencijalni gerontološki korisnik na jednostavniji način (uz uštedu pri korištenja materijalnih i ljudskih resursa) dođe do informacija i aplicira molbu za raspoložive, primjerene kapacitete stacionara Domova za starije i usmjerava na primjerenost kategorizirane gerontološke i gerijatrijske zdravstvene usluge po pruženom programu četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege. GeroS / CEZIH kao integralni model praćenja skrbi za starije omogućiti će lakši i transparentniji pregled lista čekanja za institucijski smještaj za stacionare domova za starije, ali i za dnevne boravke za Alzheimerove bolesnike kao i izvaninstitucijsku skrb za starije/ Gerontološki centar. To otvara velike mogućnosti racionalizacije (npr. kućno liječenje gerijatrijskog bolesnika je domena tima specijaliste liječnika obiteljske medicine i učinkovitije je u osiguranim kućnim uvjetima sve do palijativno-gerijatrijske skrbi u svrsi realizacije gerontološke doktrine u kojem se starija osoba što je duže moguće zadržava u vlastitom domu.

4. GeroS / CEZIH „signalizira“ liječniku opće/obiteljske medicine o potrebitom preventivnom ili sistematskom pregledu starije osobe (npr. u odnosu na raniju, srednju i duboku starost) što u konačnici doprinosi racionalizaciji rastuće gerijatrijske potrošnje. GeroS utvrđivanjem i praćenjem pobola starijih osoba doprinosi donošenju smjernica za geroprofilaktične mjere (primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe).

5. Prehrambeni gerontološki normativi za starije osobe (primjer jelovnika u Domovima za starije osobe i izvaninstitucijskoj skrbi za starije-Gerontološkom centru) postaju poveznica u GeroS - u / CEZIH - u, i tako pravilna prehrana u Domovima za starije osobe smanjuje pojavnost pogoršanja bolesti (egzacerbacija) ili nepotrebnih hospitalizacija (slika 2). Racionalizacija putem GeroS / CEZIH-a vidi se u mogućnosti poveznice s patronažom koja bi npr. probirom nutritivnog rizika u starijih osoba praćenog putem panela CEZIH (stanja uhranjenosti/debljina/pothranjenost starijih osoba putem web servis NRS 2002( Nutritional Risk Screening 2002). Time se preveniraju moguće hospitalizacije koje nastaju zbog pothranjenosti (najčešće prisutne u dubokoj starosti i povezane s padom, funkcionalnoj onesposobljenosti ili manjkom unosa B vitamina s hranom) te izbjegli suvišne psihofarmake i medicinske pretrage (nerijetko smatrajući da je značajan gubitak tjelesne mase zbog depresije).

6. Racionalizacija putem GeroS - a / CEZIH - a omogućuje izradbu fokusiranih gerontološkojavnozdravstvenih programa (npr. za sprječavanje funkcionalne onesposobljenosti ili bolesti te pojavnosti gerijatrijskog domino efekta 5 N (nepokretnost, nestabilnost, nesamostalnost, nekontrolirano mokrenje, negativni ishod liječenja s polipragmazijom. (slika 3) Gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelji planski ukazuju na nepotrebno trošenje zdravstvenih, ali i socijalnih resursa. Također GeroS / CEZIH omogućuje aplikacije za znanstvene projekte i buduća gerontološka i gerijatrijska istraživanja što je i potvrđeno uvrštenjem GeroS-a /CEZIH u SELFIE EU projekt. (slika 4)

 

Slika 1. Slika 2.    
sl1    
Slika 3. Slika 4.    
slika 3 slika 4    

Sažeti prikaz pripremila Manuela Maltarić, mag.nutr.