Plan rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu