Laboratorij za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete

 • Voditelj Laboratorija:
 • Marko Marić, dipl.ing.el.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 138
 • 385 1 46 96 137
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • marko.maric@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Glavna djelatnost laboratorija odnosi se na ispitivanja radnog okoliša koja uključuju ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti u radnom i životnom okolišu, pregled i ispitivanja radne opreme, ispitivanja ispravnosti niskonaponskih električnih instalacija, ispitivanja sustava zaštite od djelovanja munje, ispitivanja ventilacijskih sustava, mjerenja onečišćenja zraka, praćenja (monitoring) kvalitete zraka s vlastitom automatskom mjernom postajom i senzorima za praćenje kvalitete zraka uz određivanje indeksa kvalitete zraka (IKZ), određivanja ukupne taložne tvari (UTT) u zraku i određivanja količina arsena (As), kadmija (Cd), olova (Pb), nikla (Ni), talija (Tl) i žive (Hg) u ukupnoj taložnoj tvari (UTT), mjerenja osnovnog i specifičnog sastava i emisija odlagališnog plina koja uključuju mjerenja koncentracija metana (CH4), ugljikovog dioksida (CO2), kisika (O2), vodika (H2), sumporovodika (H2S) i amonijaka (NH3) na aktivnim i zatvorenim odlagalištima otpada. Laboratorij vrši i izradu procjene rizika te osposobljavanja radnika za rad na siguran način, za zaštitu od požara i osposobljavanja ovlaštenika poslodavca.

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij provodi Program „Ekološka karta Grada Zagreba“.