Laboratorij za sanitarnu tehniku

 • Voditeljica Laboratorija:
 • Brigita Brezinšćak, dipl. ing. građ.
 • Telefon:
 • 385 1 4696 139
 • 385 1 4696 149
 • Telefaks:
 • 385 1 4678 018
 • E-mail:
 • brigita.brezinscak@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Poslovi Laboratorija obuhvaćaju preglede i ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih cjevovoda i kanala (kolektora), ispitivanja uređaja za pohranu vode sabirnih jama, bazena i uljnih jama. Provode se ispitivanja separatora, taložnica, bazena i sl. u svrhu dobivanja MTU, uporabnih dozvola i sl. Provode se pregledi uređaja za vodoopskrbu s prijedlogom mjera sanacije – sanitarno-tehnička obrada zdenaca i dezinfekcija (hiperkloriranje i kloriranje).

Laboratorij provodi i sanitarnu pripremu pijezometara i crpljenje u svrhu uzimanja uzoraka, te mjerenja protoka otpadnih voda kao prilog dokumentaciji za vodopravnu dozvolu i sl. Sastavni dio djelatnosti predstavlja i dezinfekcija novih ili saniranih vodovodnih instalacija i magistralnih vodova, cisterni, auto cisterni i sl. Izrađuju se atesti za dobivanje Vodopravne dozvole, te poslovi izdavanja sanitarno-tehničkih uvjeta za izvedbu sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prije izgradnje potencijalnih zagađivača okoliša.

Djelatnici laboratorija sudjeluju u poslovima izrade studije utjecaja na okoliš, poslovima snimanja higijenskih prilika stanovništva određenog područja (naselja, regija) i izdaju stručna mišljenja na dostavljenu tehničku dokumentaciju (vodovod, odvodnja, uređaji).

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

 

Ovlaštenja

Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede; klasa UP/I-310-26/12-01/55; ur. broj 525-09-1/0563-13-2; 18. ožujka 2013. godine.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Privremenom certifikacijskom rješenju Ministarstva poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva; klasa UP/I-034-04/11-01/1; ur. broj 525-12/0988-12-6; 8. svibnja 2012. godine; i prema Rješenju o izmjeni privremenog certifikacijskog rješenja Ministarstva poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva; klasa UP/I-034-04/11-01/1; ur. broj 525-12/0988-13-8; 1. veljače 2013. godine.