Laboratorij za predmete široke potrošnje

 • Voditeljica Laboratorija:
 • dr. sc. Lidija Barušić, dipl. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 231
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 103
 • E-mail:
 • lidija.barusic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Djelatnost Laboratorija određena je Zakonom o predmetima opće uporabe (NN 39/13), a obuhvaća uvjete koje vezano za zdravstvenu ispravnost, odnosno sukladnost moraju ispunjavati predmeti široke potrošnje  prije stavljanja na tržište.

Predmeti široke potrošnje podrazumijevaju:

 • posuđe, pribor, opremu i uređaje za proizvodnju predmeta opće uporabe;
 • ambalažu za predmete opće uporabe;
 • dječje igračke, uključujući proizvode namijenjene dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja, sisanja, umirivanja i spavanja;
 • kozmetičke proizvode sukladno EU uredbi br. 1223/2009;
 • duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje (pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom: lula i cigaretnik – usnik);
 • određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, uključujući i proizvode za zabavu odraslih i predmete za ukrašavanje lica i tijela (npr. tatoo, piercing i trajna šminka) i imitacija nakita i
 • proizvodi koji u primjeni dolaze u dodir s kožom i/ili sluznicama, a sadrže zdravstvene tvrdnje, posebnu namjenu, ograničeni način primjene i specifična upozorenja.

Zahtjev za analizu zdravstvene ispravnosti/sukladnosti

Igračke

Sigurnost igračaka na području Republike Hrvatske provodi se sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, EU direktivi o sigurnosti igračaka 2009/48/EZ koja je u potpunosti prenesena u Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN 02/11), njegovim izmjenama i nadopunama (NN 85/12) i ostalim zakonskim aktima. Navedeno zakonodavstvo propisuje bitne sigurnosne zahtjeve za igračke, uključujući posebne sigurnosne zahtjeve u pogledu njihovih fizičkih i mehaničkih svojstava, zapaljivosti, kemijskih svojstava, električnih svojstava, higijene i čistoće te radioaktivnosti.  Igračke koje se stavljaju na tržište trebale bi biti sukladne primjenjivim propisima radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te uz Izjavu o sukladnosti (Declaration of Conformity) biti označene oznakom sukladnosti CE.

 

Za potrebe sukladnosti igračaka Laboratorij za predmete široke potrošnje izvodi sljedeće analize:

 • određivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava prema HRN EN 71-1:2011;
 • određivanje otpuštanja određenih elemenata u skladu s zahtjevima norme HRN EN 71-3:2013 (aluminija, antimona, arsena, barija, bora, kadmija, kroma (III i VI), kobalta, bakra, olova, mangana, žive, nikla, selena, stroncija, kositra, cinka i organskih spojeva kositra) u tri kategorije materijala i
 • određivanje kemijskih komponenti prema zahtjevima relevantnih normi (HRN EN 71-4...12) i REACH Uredbi br. 1907/2006/EZ (ftalati, PAH-ovi, azo-bojila, formaldehid, primarni aromatski amini, N-Nitrozamine i prekursori nitrozamina, bisfenol A, acetofenon, benzen, toluen i dr.).

Ostali zakonski akti u vezi sa sigurnošću igračaka

Uredba Komisije (EU) br. 681/2013  donesena 17. srpnja 2013. o izmjeni dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka

Kozmetički proizvodi

Ocjena zdravstvene ispravnost i kvalitete kozmetičkih proizvoda vrši se u skladu s u skladu sa važećom zakonskom regulativom, načelima dobre laboratorijske prakse i propisima za kemikalije. Posebna pozornost pridaje se proizvodima namijenjenima djeci mlađoj od tri godine i proizvodima za vanjsku intimnu njegu.

Zakonska regulativa u vezi s kozmetičkim proizvodima

EU Direktiva 76/768/EEC

Zakon o provedbi Uredbe o kozmetičkim proizvodima (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća donesene 30. studenoga 2009. godine (preinačena verzija) (NN 18/13)

Uredba (EZ) o kozmetičkim proizvodima  br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća donesena 30. studenoga 2009.  godine

Uredba Komisije (EU) br. 658/2013 donesena 10. srpnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi o kozmetičkim proizvodima (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima br. 655/2013 donesena 10. srpnja 2013.

Provedbena odluka Komisije o Smjernicama za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) o kozmetičkim proizvodima br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća  donesena 25. studenoga 2013. godine

Obrazac za ugovaranje usluga možete preuzeti ovdje.