Laboratorij za otpadne vode

 • Voditeljica Laboratorija:
 • Klaudija Tomić Kranjc, dipl. ing. kem.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 222
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 018
 • E-mail:
 • klaudija.tomickranjc@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

U laboratoriju se provode mikrobiološka i fizikalno-kemijska ispitivanja otpadnih voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama, te se provode analize slijedećih parametara:

 • osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, KPK, BPK, tvrdoća, ioni, dušik i sl.);
 • metali (Zn, Cr, Mn, Cu, Cd, Ni, Pb);
 • lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, dibromklormetan i sl.);
 • aromatski ugljikovodici (BTEX);
 • adsorptivni organski halogeni (AOX);
 • ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);
 • organoklorni i organofosforni pesticidi;
 • triazinski i ostali herbicidi;
 • poliklorirani bifenili (PCB) i trefenili (PCT);
 • policiklički aromatski ugljikovodici (PAH);
 • fenoli, ukupna i mineralna ulja;
 • anionski, neionski i kationski detergenti i
 • makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin).

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.