Izmjena plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2019. godinu- rebalans II