Izmjena plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2018. godinu