Izmjena Plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2017. godinu