Ispitivanje voda

 

 

  • fizikalno-kemijsko i mikrobiološko ispitivanje voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama;

  • uzorkovanje i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće, vode u ambalaži te vode za kupanje (bunari, cisterne, izvori i sl.);

  • uzorkovanje i analiza vode za potrebe ishođenja atesta vode za tehnički pregled građevine (uporabne dozvole) za: novosagrađene i adaptirane stambene objekte, novopoložene cjevovode, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte;

  • uzorkovanje i kakvoća podzemnih, površinskih, tehnoloških, mineralnih, stolnih, demineraliziranih i voda za šport i rekreaciju i

  • uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i oborinskih voda.

 

Ispitivanje pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda

  • organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, oksidativnost, tvrdoća, ioni i sl.);

  • metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

  • lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.);

  • aromatski ugljikovodici (BTEX);

  • adsorptivni organski halogeni (AOX);

  • ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

  • organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.);

  • triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.);

  • poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);

  • policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);

  • fenoli, ukupna i mineralna ulja;

  • anionski, neionski i kationski detergenti;

  • ftalati;

  • makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i

  • ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.

 

Ispitivanje otpadnih voda

  • organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, KPK, BPK, ioni, dušik i sl.);

  • metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);

  • lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.);

  • aromatski ugljikovodici (BTEX);

  • adsorptivni organski halogeni (AOX);

  • ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);

  • organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.);

  • triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.);

  • poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);

  • policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);

  • fenoli, ukupna i mineralna ulja;

  • anionski, neionski i kationski detergenti;

  • makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i

  • ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.

 

Mikrobiološke analize voda

  • ukupni koliformi;

  • fekalni koliformi;

  • Escherichia coli;

  • enterokoki;

  • broj kolonija (aerobnih bakterija) 37 °C;

  • broj kolonija (aerobnih bakterija) 22 °C;

  • Pseudomonas aeruginosa;

  • Clostridium perfrigens (uključujući spore);

  • sulfitreducirajuće klostridije;

  • Salmonella;

  • Citrobacter;

  • Klebsiella;

  • Shigella;

  • Proteus;

  • kvasci;

  • plijesni;

  • bakteriofagi;

  • Legionella;

  • membranska filtracija;

  • virusi i

  • ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.

 

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i financijske troškove ispitivanja, pišite nam na adresu elektroničke pošte vode@stampar.hr ili nas kontaktirajte telefonom na brojeve 385 1 46 96 212 i 46 96 214 radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.